implant dis fiyatlari1xbet mobil

2014 NASIL GEÇTİ?

REYSAŞ LOJİSTİK yatırımlarının meyvesini büyümeyle topluyor

“Tren, depo ve lojistiğe limitsiz para yatırıyoruz. Bu işten kazandığımızı bu işe harcıyoruz” diyen Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rasih Boztepe, 2014’ü %15 büyümeyle kapattıklarını, 2015 için ise yaklaşık %25 büyüme hedeflediklerini söyledi.

1.700’ün üzerinde araç ve motorlu ekipman, 1000’in üzerinde konteyner, 250 vagon, 4 demiryolu istasyonu, 700.000 metrekarenin üzerinde kapa- lı ve açık depolama alanı ve 2000’in üzerin- de çalışanıyla entegre lojistik çözümler su- nan Reysaş, solar ve hidroelektrik santral ya- tırımları, Hilton Hotel inşaatları ve işletme- ciliği de yapıyor. Reysaş’ın, 5 il 8 lokasyonda TUV Türk Muayene istasyonları işletmesi, Barnie’s kahve zincirleri, sigara distribütör- lüğü, sigorta acenteliği ve forwarding konu- sunda faaliyet gösteren grup şirketleri de bu- lunuyor. Lojistikte elde ettiği kazanımları ya- tırıma dönüştürerek hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan Reysaş, 2015 yılı için de ciddi he- de er belirledi.

Son 10 yıldır devam eden depo yatırım- larını 2014’te de hız kesmedin sürdürdükle- rini belirten Reysaş Lojistik Yönetim Kuru- lu Başkan Yardımcısı Rasih Boztepe, demir- yolunda ise üstyapı ekipmanları, vagon, is- tasyon yatırımlarına devam ettiklerini söyle- di. Özellikle yeşil lojistik uygulamaları kap- samında önemli yatırımlar gerçekleştirdik- lerinin altını çizen Boztepe, şunları aktardı: “Depolarımızın çatılarında güneş enerjisin- den elektrik üretimi ve ağır ticari vasıtalarda doğalgaz kullanımı bu alandaki başlıca yatı- rımlarımız. Depo çatılarına solar paneller ku- rarak şebekeye bağlı elektrik üretimi yapan ilk özel sektör rmasıyız. İzmir Torbalı’daki 14 bin 500 metrekarelik depomuzun çatı-
sı üzerinde toplam kurulu gücü 850 kWp
ve yıllık üretim kapasitesi 1.525.000 kWh olan Türkiye’nin çatı üzerinde kurulu en bü- yük ve ilk Güneş Enerji Santrali (GES) tesisi-

nin ilk etabını 2013’te ikinci eta- bını da

2014’te devreye aldık. Depo sayımızın faz- lalığı ve bu alandaki yatırımlarımızın de- vam etmesi sebebiyle 2015 ve takip eden yıllarda da güneş enerjisi yatırımlarımız de- vam edecek. ‘Yeşil Lojistik’ uygulamaları- mız ile ilgili iki kez, demiryolu ve multimo- dal taşımacılıkta ise bir kez ödül aldık. ”

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte depo alan- larını 1.000.000 m2’ye çıkarmayı hede e- diklerini belirten Boztepe, “2015’te devam eden depo inşaatlarımızı ve Hilton Otel iş- letmeciliği ile ilgili devam eden iki otel in- şaatımızı tamamlamayı hede iyoruz. De- miryolu taşımacılığı konusunda da üstyapı yatırımlarımız devam edecek. Yine mevcut ve yeni yapılan depolarımızın çatılarında GES yatırımlarını sürdüreceğiz. Tren, depo ve lojistiğe limitsiz para yatırıyoruz. Bu iş- ten kazandığımızı bu işe harcıyoruz” dedi. Boztepe, 2015 yılı için belirledikleri büyüme hede ni ise yaklaşık %25 olarak açıkladı.

2 bin civarında şirketin bulunduğu ve 80 milyar dolar iş hacmine ulaşan Türkiye lojistik sektörüne ilişkin de değerlendirme- lerde bulunan Rasih Boztepe, 2014’te özel- likle komşu ülkelerdeki karışıklık ve siya- si belirsizlikler nedeniyle sektörün sıkın- tılar yaşadığını söyledi. Boztepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok sektörde iş hacmi- nin düşmesi nedeniyle müşterilerden ge- len yoğun maliyet düşürme baskısıyla kar- şı karşıya kalan lojistik rmaları, aynı za- manda oluşun yoğun rekabet dolayısıyla - yatları dip noktaya, hatta maliyetlerin altı- na çektiler. Bunun sonucu olarak artık mali- yetleri karşılayamayan işlerden rmalar çe- kilmek durumunda kaldı. Diğer yandan yı- lın son döneminde düşen petrol yatlarının nakliye maliyetlerini düşürmesine paralel

olarak navlunlara yansıtılmasıyla birlikte ileriye dönük de lojistik rmala-

rı açısından aleyhte bir durum oluştu. Çünkü yat %50 düşünce tekrar aynı noktaya gel- mesi için yatın %100 artması gerektiği ör- neğinde olduğu gibi, düşen yatların yükse- lişte aynı oranlarda kar marjlarını bırakma- yacak ve marjların daha da azalmasına se- bep olacaktır. 2015 yılında sektörel büyüme beklentileri çift haneli iken artık bunun ger- çekleşmesi pek mümkün görünmemektedir. Ancak Eylül 2014’te Türkiye’nin ihracatı ön- ceki yıla göre %4,6 arttı. Bu artış ekonomiyi ve lojistik sektörünü olumlu yönde etkiledi. 2015’te de Türkiye’nin %4 oranında büyüme- si öngörüldüğünden, bunun lojistik sektörü- ne katkısının olumlu olacağı kanaatindeyiz. Türkiye, stratejik konumunun yanı sıra lojis- tik altyapısı ve hizmet kalitesindeki gelişme- lerle de bölgenin önemli bir aktörü haline ge- lebilir. 2023’te 500 milyar ihracat hede düşü- nüldüğünde bu, ihracatımızın 10 yılda yak- laşık olarak 3’e katlanması anlamına geliyor. Bu anlamda altyapı yatırımlarının artırılması, teşviklerin, yönetmeliklerin, bu büyüme he- de ne paralel düzenlenmesi daha ekonomik, çevreci, daha hızlı ve kaliteli hizmetin geliş- tirilmesi ve sürdürülebilir olması çok önem- li. Bu alanlarda daha çok eksiklerimizin oldu- ğu da ortadır."